Rothenberger.antprofitools.cz
REMS akcia

Ochrana osobních údajů ve společnosti ant PROFITOOLS s.r.o.

Informace a poučení o získávání a zpracovávání osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "nařízení") a podle zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"):

Provozovatel ant PROFITOOLS s.r.o. se sídlem příkop 843/4, Brno 602 00, IČ: 02224194, tel.: +4212 / 60 10 37 22, e-mail: info@antprofitools.cz tímto informuje dotčené osoby o získávání a zpracovávání jejich osobních údajů.

Tyto informace jsou Vám určeny pokud jste naším zákazníkem, ale i v případě, pokud jste zaměstnancem našeho zákazníka, který je právnickou osobou nebo živnostníkům a Váš zaměstnavatel Vás určil jako svou oprávněnou osobu pro jednotlivé oblasti komunikace týkající se dodávky zboží a služeb v rámci smluvních vztahů.

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonných podmínek, které jsou uvedeny v nařízení nebo v zákoně. Jako provozovatel zodpovídáme za ochranu Vašich osobních údajů, které jsme o Vás získali nebo získáváme v souladu s nařízením a zákonem v rozsahu a způsobem dle této informace. V případě dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit osobně nebo poštou na adrese našeho sídla, telefonicky na tel. čísle +421 260 10 37 21, případně +421 260 10 37 22 nebo e-mailem: info@antprofitools.cz.

Získávání osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme především přímo od Vás, a to tehdy, když nám je dobrovolně poskytujete v souvislosti s poptávkou nebo žádostí o naše produkty nebo služby, které nám adresujete osobně, telefonicky, písemně poštou nebo elektronicky a prostřednictvím našeho e-shopu, a to na základě Vaší žádosti.

V případě, že jste zaměstnancem našeho zákazníka, který je právnickou osobou, případně živnostníkem, který si Vás určil jako svou oprávněnou osobu pro jednotlivé oblasti komunikace týkající se dodávky zboží a služeb v rámci smluvních vztahů, osobní údaje získáváme od Vašeho zaměstnavatele; poskytnutím údajů, které jsou obsahem této informace, není dotčena informační povinnost Vašeho zaměstnavatele v rozsahu podle článku 13 nařízení, resp. § 19 zákona při získávání a zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s pracovněprávním vztahem zaměstnance a zaměstnavatele.

Kategorie získávání a zpracovávání osobních dat

Budeme získávat a zpracovávat pouze Vaše běžné osobní údaje v rozsahu nezbytném v rámci našich aktivit v souvislosti se zajišťováním prodeje zboží a poskytováním našich služeb. Osobní údaje zvláštní kategorie, které by odhalovaly Váš rasový nebo etnický původ, politické názory, politické nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, sexuální orientaci a jiné citlivé osobní údaje o Vás zpracovávat nebudeme.

Zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, zaměstnavatel (název společnosti, adresa, IČO, DIČ), podpis.
 • Kontaktní údaje: adresa pro doručování, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 • Údaje o nákupech a slevách: historie objednávek, zakoupené zboží anebo služba, cena zakoupeného zboží anebo služby, místo, datum a čas nákupu, údaje o poskytnutých slevách a benefitech.
 • Bankovní, finanční a transakční údaje: číslo kreditní karty, údaje o bankovním účtu, údaje o platbách.

Nezbytnost poskytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje od Vás nezbytně potřebujeme, protože v případě jejich neposkytnutí nemůže dojít ke vzniku smluvního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem, neboť v souladu se zákonem NR SR č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) ve znění pozdějších předpisů, je Vaše identifikace jako smluvní strany (resp. jako osoby určené Vaším zaměstnavatelem na vyřizování smluvních záležitostí) jednou z podstatných náležitostí Smlouvy.

Príjemcovia osobných údajov

Všetky Vaše osobné údaje budú spracúvané a uchovávané v našich interných systémoch a budú nami ďalej poskytované iným príjemcom len vtedy, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania alebo na základe zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov.

Příjemci osobních údajů mohou být:

 • kontrolní, dozorové a jiné státní orgány v rámci výkonu jejich činnosti ve smyslu zvláštního právního předpisu (např. Slovenská obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů, Daňový úřad apod.),
 • soudy a orgány činné v trestním řízení na základě jejich vyžádání, nebo v rámci oprávněných zájmů provozovatele při prokazování, uplatňování a hájení právních nároků,
 • smluvně pověřeni poskytovatelé služeb, jako například poskytovatelé IT služeb, poštovních a zasílatelských služeb, finančních a pojišťovacích služeb,
 • dalším příjemcům, kterým je provozovatel povinen osobní údaje poskytnout ve smyslu zvláštního zákona nebo oprávněného zájmu, jako například auditoři, právní poradci, daňoví a účetní poradci, pojišťovny, banky, úvěrové registry, třetí osoby hodnotící využívání služeb našich smluvních partnerů, osoby, které jsou s námi v pracovně-právním nebo jiném obdobném vztahu, a to v rozsahu, který je nezbytně nutný pro výkon jejich práce nebo práv a který zároveň ve vztahu k poskytnutým nebo zpřístupněným osobním údajům budou mít v rozsahu a za podmínek sjednaných v písemné smlouvě, kterou s nimi uzavíráme nebo stanovené obecně závaznými právními předpisy, povinnost zachovávat o takových informacích mlčenlivost.

Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme získávat a dále zpracovávat pro následující účely:

 • uzavření a plnění smlouvy; Na plnění smluvních povinností nebo provedení opatření na Vaši žádost předtím, než s Vámi uzavřeme smlouvu, zejména pro účely zpracování a zasílání cenových nabídek, přípravy a uzavírání smluv, evidenci smluv včetně všech jejich změn v našem interním systému, kontrolu plnění smluv a povinností smluvních stran zejména v rámci kupních smluv a rámcových smluv, jakož i dalších povinností souvisejících se správou smluv, přebíráním a předáváním zboží, řešení pojistných událostí, vyřizováním reklamací a stížností, fakturací, vymáháním škod a pohledávek vzniklých v souvislosti s dodávkou zboží a služeb, uchováváním s tím související dokumentace a záznamů, vzájemnou komunikací stran apod.. Poskytnutí osobních údajů dotyčnou osobou je v tomto případě smluvní požadavkem. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné s dotyčnou osobou uzavřít smluvní vztah.
 • registrace a provoz e-shopu; Pro zajištění registrace v e-shopu a zajištění provozu e-shopu. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.
 • marketing; V případě Vašeho souhlasu Vám budeme zasílat obchodní informace o produktech a různých akcích poštou, e-mailem, SMS zprávou, případně jinou formou. Obchodní informace budeme zasílat pouze v takovém rozsahu a frekvenci, aby nebyly pro Vás obtěžující. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, přičemž konkrétní způsob odvolání souhlasu (v závislosti na způsobu jeho udělení) Vám sdělíme v žádosti o Váš souhlas. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Zpracování pro účely marketingu lze považovat za zpracování na základě oprávněných zájmů provozovatele v případě, že jste naším zákazníkem a považujeme za náš oprávněný zájem informovat Vás o novinkách a nabídkách v oblasti našich služeb. Máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely marketingu nebo kdykoliv zastavit odesílání našich marketingových zpráv prostřednictvím odkazu přímo v těchto zprávách.
 • Vedení účetnictví a vyhotovování účetních dokladů; zejména správa a fakturace ceny za dodávku zboží a služeb, zpracování účetních, daňových dokladů a faktur. 
 • Evidence pošty a správa registratury; evidence a správa poštovních zásilek, pošty doručované a odesílané z a do elektronické schránky a evidence a archivace smluv, účetních, daňových a souvisejících dokladů v našich interních systémech.

Doba uchovávání osobních dat

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k dosažení účelů jejich zpracování, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu. Osobní údaje v e-shopu jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

V případě, že budeme vůči Vám uplatňovat právní nároky a vést soudní nebo správní řízení nebo pokud budete právní nároky uplatňovat Vy vůči nám a vést vůči nám soudní nebo správní řízení, osobní údaje budou zpracovávány na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků až do pravomocného skončení takového řízení. Po ukončení smluvního vztahu, resp. po pravomocném skončení řízení podle předchozí věty, budou Vaše osobní údaje už pouze uchovávány (archivovány), a to po dobu 10 let od skončení smlouvy, protože povinnost uchovávat smlouvu a účetní a daňové doklady související se smlouvou, které obsahují Vaše osobní údaje, nám vyplývá z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona o účetnictví. Po uplynutí této doby budou údaje vymazány resp. znehodnocené / skartovány.

V případě, že kdykoli namítnete zpracovávání Vašich osobních údajů na přímý marketing, přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci a takový přenos osobních údajů ani nezamýšlíme.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Udělený souhlas můžete odvolat stejným způsobem, jakým byl souhlas udělen.

Automatizované rozhodování, včetně profilování

Při zpracovávání Vašich osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Práva subjektu údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte kromě výše uvedených práv zejména následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení); máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (jejich kopie), jakož i na doplňující informace v rozsahu stanoveném článkem 15 nařízení. Ve většině případů Vám tyto kopie Vašich osobních údajů a doplňující informace poskytneme v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.
 2. právo na opravu osobních údajů (čl. 16 nařízení); Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které o Vás máme k dispozici. Toto právo Vám však umožňuje žádat od nás, abychom bez zbytečného odkladu opravily Vaše nesprávné osobní údaje nebo doplnili Vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální. Vezměte prosím na vědomí, že jste povinen poskytnout nám jen takové osobní údaje, které jsou úplné a správné, přičemž zodpovídáte za nepravdivost osobních údajů, které jste nám poskytli.
 3. právo na vymazání osobních údajů (právo "na zapomenutí") (čl. 17 nařízení), a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto práva, například v případě, že Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je získali nebo zpracovány, pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, na základě kterého provádíme zpracování Vašich osobních údajů, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů (například Smlouva, kterou máme s Vámi uzavřenou), pokud namítáte zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 nařízení nebo pokud Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s nařízením a zákonem. Toto Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů (Čl. 18 nařízení), v zákonem stanovených případech máte právo od nás žádat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje, např. pokud namítáte správnost osobních údajů, které o Vás máme, avšak pouze během období umožňujícího nám ověřit správnost Vašich osobních údajů, namítáte proti zpracovávání osobních údajů automatizovaným rozhodováním nebo zpracovávání Vašich osobních údajů je v rozporu s nařízením a zákonům a namítáte vymazání Vašich osobních údajů, přičemž namísto toho žádáte omezení jejich použití nebo namítáte vymazání Vašich osobních údajů, které my jako provozovatel již nepotřebujeme a chceme jejich vymazat, avšak potřebujete jejich vy, například na prokazování, uplatňování nebo hájení svých právních nároků v probíhajícím soudním řízení.
 5. právo na přesnost osobních údajů (Čl. 20 nařízení), to znamená právo získat od nás Vaše osobní údaje, které jste nám dříve poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje přenesly dalšímu provozovateli za splnění zákonných podmínek; uplatněním tohoto práva není dotčeno Vaše právo na vymazání osobních údajů. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě Smlouvy, které jste stranou.
 6. právo namítat proti zpracovávání osobních údajů (čl. 21 nařízení), pokud je zpracování Vašich osobních údajů založené na našem legitimním oprávněném zájmu nebo pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na účel přímého marketingu, včetně profilování při takovém zpracování. V případě, že podáte námitku a my neprokážeme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo pokud podáte námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.
 7. Právo na to, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních dat, včetně profilování, kdyby takové automatizované rozhodování a profilování mělo ve vztahu k Vám právní účinky nebo Vás významně ovlivňovalo (čl. 22 nařízení); Jak jsme Však uvedli, při zpracovávání Vašich osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování,
 8. Právo podat stížnost orgánu dozoru (čl. 77 nařízení); pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s nařízením můžete podat stížnost (návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle § 100 zákona č. 18/2018 Sb) na Úřad pro ochranu osobních údajů ČR. Kontaktní údaje úřadu:
  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
  www.uoou.cz
  tel. číslo: +420 234 665 444
  E-mail: posta@uoou.cz
Vaše práva můžete uplatnit:
 • osobne podaním žiadosti na adrese Staré Grunty / 17a, 841 04 Bratislava, Slovenskov
 • zasláním písemné žádosti poštou na adresu společnosti ant PROFITOOLS s.r.o.
 • elektronicky na e-mail: info@antprofitools.cz

Kontaktní údaje provozovatele:

ant PROFITOOLS s.r.o.
Příkop 843/4
Brno 602 00
tel.: +4212 / 60 10 37 21 alebo +4212 / 60 10 37 22
e-mail: info@antprofitools.cz
IČO: 02224194
Spisová značka: 80564C, Krajský soud v Brně

Datum vydání a účinnosti "Informace a poučení o získávání a zpracovávání osobních údajů": 25.05.2019

E-mail Facebook Instagram Linked In